WHO เผย มีผู้ป่วยใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งถึง 18 ล้านคนทั่วโลก

WHO เผย มีผู้ป่วยใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งถึง 18 ล้านคนทั่วโลก

WHO เผย มีผู้ป่วยใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งถึง 18 ล้านคนทั่วโลก

            องค์การอนามัยโลก WHO เผยรายงานผู้ป่วย ที่ต้องรักษามะเร็งทั่วโลกประจำปี 2018 พบว่า ตัวเลขของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 18 ล้านคน และจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9.6 ล้านคนภายในปีนี้

นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็งรายใหม่ จำนวนเกือบครึ่งและตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกินครึ่งหนึ่งนั้น ล้วนอยู่ในทวีปเอเชีย ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกยังเผยอีกว่า ในปี 2040 จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มมากถึง 29.3 ล้านคน พร้อมกับอัตราการเสียชีวิตเพิ่มพุ่งสูงขึ้นเป็น 16.3 ล้านคน

ขอมูลที่น่าสนใจ จากรายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็ง ขององค์การอนามัยโลก

รายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็ง ที่ถูกจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก มีความครอบคลุม จากการเก็บสำรวจตัวอย่างสถานการณ์ของโรคมะเร็งจำนวน 36 ชนิด ใน 185 ประเทศทั่วโลก ซึ่งค้นพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ชาย และ 1 ใน 6 ของผู้หญิงทั้งหมด ต่างล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขาเหล่านี้

ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก เข้ารับการรักษามะเร็งปอดมากที่สุด

เมื่อเจาะลึกลงไปในรายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็ง ขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ ที่ต้องล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งเต้านม และตามมาด้วย มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะอาหารช่องท้องตามลำดับ ขณะเดียวกัน “มะเร็งปอด” ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกมากที่สุดในปีนี้ ด้วยจำนวนถึง 1.8 ล้านคน

เพื่อไม่ให้ใผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งเพิ่มขึ้น ควรป้องกันตนเอง

Etienne Krug หนึ่งในผู้จำทำรายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็ง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า พวกเราทุกคนสามารถป้องกันความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และเพิ่มการออกกำลังกาย ไปจนถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคจากมะเร็งบางชนิด อาทิ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับ

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง องค์การอนามัยโลก ยังได้เสนอให้รัฐบาล เร่งมือพัฒนาระบบสาธารณสุข ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยมะเร็งในระยะเริ่มต้น รวมทั้งมีมาตรการการรักษา ไปจนถึงวิธีการดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายที่มีเหมาะสม

You May Also Like

About the Author: thaifamilylink