พิธพร ชัยบัตร (แปลและเรียบเรียง) | สมาคมสายใยครอบครัว