เพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์ (ไบโพสาร์บอส) | สมาคมสายใยครอบครัว