โครงการสายใยสู่ชุมชน สมาคมสายใยครอบครัว

-A +A

ณะทำงานประกอบด้วย

1. ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช
2. ผู้ดูแล
3. อาสาสมัคร

วัตถุประสงค์

         เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคจิตเวช และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยแก่สาธารณชน หน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และเคารพคุณค่าผู้ป่วยจิตเวช อีกทั้งการเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อยู่กับโรคจิตเวช

การทำงานเพื่อผู้อยู่กับโรคจิตเวช

  • อบรมบุคลากรด้านจิตอาสา (อพมก. อสส. อสม. อาสาสมัครด้านสุขภาพจิต) 
  • อบรมบุคลากรด้านการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา อาจารย์) 
  • อบรมบุคลากรด้านวิชาชีพ (พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์)
  • อบรมบุคลากรด้านศาสนา (พระสงฆ์, สามเณร, เนกขัมมะ, ชุมชนมุสลิม, ชุมชนคริสเตียน)

การทำงานเพื่อผู้อยู่กับโรคจิตเวช ร่วมกับองค์กรต่างๆ 
และ
การเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อยู่กับโรคจิตเวช

 

ติดต่อได้ที่สมาคมสายใยครอบครัว 
thaifamilylink@yahoo.com
โทร. 02-528-7821, 02-528-7800  ต่อ  57254
089-117-5283, 086-300-6074  (วันและเวลาราชการ)

 

 

>> กิจกรรมปี 2557 <<