การนำพาจิตเวชไปสู่ทางสว่าง

-A +A

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาคีเครือข่าย มุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1

"การนำพาจิตเวชไปสู่ความสว่าง"
The 1st International Recovery Alliance Conference
“Bringing Mental Illness Into The Light” (IRAC 2017)

วันที่ 4-5 กันยายน 2017
ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ

ร่วมมือในการเปิดเผยทางออก สำหรับโรคทางจิตเวชด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และมุมมอง กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเสริมสร้างงานวิจัยล่าสุดในปัจจุบันต่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวช

นับเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและเครือข่าย ได้แก่

 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • กรมสุขภาพจิต
 • สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย (CAT)
 • สมาคมสายใยครอบครัว (Family Link)
 • สมาคมเสริมสร้างชีวิต (Living Association)
 • สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
 • Caregiver Allance Limited (CAL) Singapore
 • องค์กรที่รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในภูมิภาคเอเชีย
 • พันธมิตรแห่งชาติเพื่อโรคจิตเวช
 • New Life Psychiatric Rehabilitation Association (NLPRA)
 • National Alliance on Mental illness (NAMI)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลความก้าวหน้าของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการของประเทศไทยโดยรวมต่อไป