ดร.จูลี่ เร็ปเปอร์ Dr.Julie Repper | สมาคมสายใยครอบครัว

ดร.จูลี่ เร็ปเปอร์ Dr.Julie Repper

-A +A

จูลี่เป็นผู้นำด้านการคืนสู่สุขภาวะที่กองทุนสุขภาพน็อตติงแฮมเชอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยของน็อตติงแฮม เธอใช้ประสบการณ์การทำงานเป็นพยาบาล ผู้จัดการ นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้บริการด้านจิตเวช เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจเรื่องการคืนสู่สุขภาวะอย่างลึกซึ้งขึ้น เธอทำงานข้ามเส้นแบ่งบริการต่างๆ กับคนที่ใช้บริการจิตเวช ผู้ให้บริการ ข้าราชการ และสถาบันวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางที่เน้นการร่วมมือกันในการเอื้ออำนวยให้เกิดการคืนสู่สุขภาวะ

          จูลี่ได้เขียนงานหลากหลายและร่วมเป็นบรรณาธิการของวารสารสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข เธอกำกับดูแลงานวิจัยด้านการคืนสู่สุขภาวะที่สถาบันสุขภาพจิต และยังคงทำงานวิจัยและนิเทศก์นักศึกษาที่ทำงานวิจัยผ่านงานของเธอในมหาวิทยาลัย

          เธอเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการคืนสู่สุขภาวะของมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม (Recovery College of Nottingham University) และเป็นผู้อำนวยการของ IMROC ของประเทศอังกฤษ เธอกล่าวถึง IMROC ว่า...

 

IMROC คืออะไร?

          IMROC คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรภายในระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health System-NHS) โดย น็อตติงแฮมเชอร์ เฮลแคร์ NHS ฟาวเดชั่นทรัสต์ ร่วมกับศูนย์เพื่อสุขภาพจิต (Centre for Mental Health)

          พันธกิจของเรา คือ สนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะของปวงชน IMROC ทำงานเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ บริการ และวัฒนธรรมที่สนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะและความสุขสวัสดี เรานำความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและประสบการณ์ตรงชั้นเลิศจากผู้นำด้านการคืนสู่สุขภาวะด้านสุขภาพจิตของสหราชอาณาจักร รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง ดร.จูลี่ เร็ปเปอร์ และ ดร.ราเชล เพอร์คินส์ ชุดทักษะของเราครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงที่แนวหน้าในการปฏิบัติด้านคลินิกไปจนถึงพัฒนาการระดับยุทธวิธีและวัฒนธรรมที่ชั้นบริหาร ในฐานะที่เป็นอย่างนี้ เราจึงทำงานกับทีมคลินิกได้อย่างสะดวกดายพอๆ กับผู้นำระบบต่างๆ โดยการทำงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นแบบฉบับของการร่วมมือกันผลิตงานในทุกด้านทุกระดับ กลุ่มที่ปรึกษานำความสามารถอันเลิศหลากหลายมารวมกัน แต่ทุกคนก็มีคุณลักษณะร่วมกันชุดหนึ่งคือ...

          เรามีค่านิยมร่วมกันในเรื่องการทำให้การคืนสู่สุขภาวะเป็นจริงสำหรับทุกคน

          เราทำงานด้วยหลักการการร่วมมือกันผลิตงานในทุกสิ่งที่เราทำ ทะนุถนอมจุดแข็งของปัจเจกบุคคลทุกคนไม่ว่าสมรรถนะของเขเป็นอะไร เขาก็นำมาให้แก่กลุ่มได้

          เรานำประสบการณ์ล้ำหน้าที่พัฒนาผ่านการผลักดันเขตแดนของนวัตธรรมที่แนวหน้าของการดูแล การรวมพยานหลักฐานและการปฏิบัติในแนวทางที่ได้ผลจริงๆ ไว้ด้วยกัน

          เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทั่วโลกของผู้นำด้านการคืนสู่สุขภาวะ และในฐานะนี้สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างเครือข่ายอันไม่มีใดเทียมทัน

          เราแสดงลักษณะร่วมและวัฒนธรรมของเราในแนวทางการทำงาน พฤตกรรมของเรา ภาษาของเราและทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 

เรามุ่งเน้นงานหลักสามด้านคือ...

          1. การให้การปรึกษาด้วยวาจา-ร่วมมือกับผู้รับบริการเพื่อจะได้เข้าใจว่าเราจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงในแนวทางที่มีส่วนร่วมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของประจักษ์พยานได้อย่างไร

          2. เรียนรู้และพัฒนา-จัดให้การฝึกอบรมและโอกาสเรียนรู้อื่นๆ

          3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของวงการนี้-ขยายฐานประจักษ์พยานผ่านการวิจัย และการเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้

 

          IMROC ดำเนินงานโดยไม่มีการให้ทุนหลัก เมื่อเป็นเช่นนี้การให้การสนับสนุนจึงมีค่าใช้จ่าย เรารักษาต้นทุนให้ต่ำสุดโดยทำงานในแนวทางที่คล่องแคล่วว่องไว เราผูกพันตนที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของฐานของพยานหลักฐานเกี่ยวกับการคืนสู่สุขภาวะเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน และงานให้การปรึกษาของเราสนับสนุนความมุ่งมาดปรารถนานี้

          เราให้ชุดการให้การปรึกษาเพื่อสนับสนุน อันเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ล้ำหน้าของ IMROC มารวมเข้ากับทักษะ ขุมทรัพยากรของทีมท้องถิ่น โอกาสที่ไม่มีใดเหมือนอันนี้ที่จะเร่งการปรับปรุงภายในโครงสร้างของการร่วมมือกันผลิตงานมีคุณค่าทั้งภายในโครงการที่เจาะจงและไกลไปกว่านั้น โดยการสร้างสมรรถนะซึ่งมีผลกระทบยั่งยืน

 

ภูมิหลัง

          ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ศูนย์เพื่อสุขภาพจิตและเครือข่ายสุขภาพจิตของ NHS ส่วนกลางทำโครงการนำร่อง การสนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะ ระดับชาติ ซึ่งไม่ช้าก็รู้จักกันในนาม IMROC โครงการนี้ใช้กรอบโครงสร้างของการประเมินตนเองเทียบกับตัวชี้วัดสิบประการ (ที่รู้จักกันในนาม สิ่งท้าทายหลัก 10 ประการ) ซึ่งองค์กรต่างๆ อาจใช้ประเมินเพื่อให้องค์กรมุ่งการคืนสู่สุขภาวะมากขึ้น

          ในระยะแรกจากกุมภาพันธ์ 2011 ถึงธันวาคม 2012 IMROC ทำงานกับผู้ให้บริการสุขภาพจิตและหุ้นส่วนซึ่งได้รับทุนจาก NHS กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้หันมามุ่งให้บริการตามหลักการคืนสู่สุขภาวะ

          ทีมที่ทำงานในโครงการนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการคืนสู่สุขภาวะและการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้คำปรึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 100 ครั้งและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหนึ่งวัน 24 ครั้ง โดยมีพื้นที่สมาชิกรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเครือข่ายละสี่กลุ่มการเรียนรู้

          การให้การปรึกษาในพื้นที่ทำให้จัดการสนับสนุนได้เหมาะกับบริการต่างๆ และกลุ่มการเรียนรู้ก็ให้เครือข่ายที่พื้นที่ต่างๆ สามารถแบ่งปันความรู้และเรียนรู้จากกันและกันว่าจะคลี่คลายปัญหาในเชิงปฏิบัติเมื่อนำแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะไปใช้ได้อย่างไร

 

ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน?

          IMROC ได้พัฒนาและเติบโตตั้งแต่ยุคนำร่อง ตอนนี้เราทำงานไปไกลกว่าเพียงโครงสร้างขององค์กรแล้ว เราสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนกันในชุมชนและระบบท้องถิ่น ตลอดจนทำงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนคนที่มีประเด็นทางสุขภาพจิตให้ดำเนินชีวิตอย่างที่ต้องการจะดำเนิน

          งานทั้งหมดของเราก็มีค่านิยมและหลักการการคืนสู่สุขภาวะแบบเดียวกัน ทีมที่ปรึกษาของเรา มีชีวิตและหายใจเป็นการคืนสู่สุขภาวะ

          เราทำงานกับลูกค้าทุกคนเพื่อพัฒนาชุดให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของข้อเรียกร้อง เป้าหมาย และงบประมาณของเขา เริ่มโดยการประชุมหรือโทรศัพท์วางขอบข่ายงาน ไม่ว่าทำงานกับคณะกรรมการบริหารของคุณ กลุ่มโครงการท้องถิ่น ปาฐกถาในการประชุม ทบทวนบันทึกนโยบาย ให้การฝึกอบรมที่ยั่งยืน หรือสมาชิกการเรียนรู้ IMROC สามารถให้การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการ ติดดินในแง่ของการปฏิบัติและฝังรากในประสบการณ์ชีวิตจริง

 

การท้าทายหลัก 10 ประการ

          ในปี 2008/09 ศูนย์เพื่อสุขภาพจิตได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นชุดๆ ในกองทุนสุขภาพจิตห้าแห่งซึ่งมีคนเข้าร่วมกว่า 300 คน

          เป้าหมายของการประชุมเหล่านั้นคือเพื่อหาแนวทางซึ่งจะนำหลักการการคืนสู่สุขภาวะรวมเข้ากับการปฏิบัติที่เป็นกิจวัตรในบริการสุขภาพจิต

          ผู้เข้าอบรมรวมถึงนักวิชาชีพด้านสุขภาพและด้านสังคม ผู้จัดการ ตัวแทนจากองค์กรอิสระในท้องถิ่น ผู้ใช้บริการและผู้ดูแล

          การประชุมปฏิบัติการระบุการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ต้องเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพสุขภาพจิต ประเภทงานบริการต่างๆ ที่ให้กันในวัฒนธรรมขององค์กร

          จากการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้นั้น ก็ได้พัฒนาโครงสร้างของสิ่งท้าทายระดับองค์กรสิบประการขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างให้กลับมาจดจ่อบริการที่อยู่ในแนวหลักการการคืนสู่สุขภาวะ โครงการ IMROC ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างนี้

 

สิ่งท้าทายหลัก 10 ประการ

    1.   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ประจำวันและคุณภาพของประสบการณ์

    2.   ให้การศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมรอบด้านซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นผู้นำ

    3.   ตั้ง ศูนย์การศึกษาการคืนสู่สุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนโปรแกรมไปข้างหน้า

    4.   ทำให้แน่ใจว่ามีการอุทิศตนระดับองค์กร สร้าง วัฒนธรรมขึ้น

    5.   เพิ่มการให้บริการที่เหมาะกับปัจเจกบุคคลแต่ละคนและทางเลือก

    6.   เปลี่ยนแปลงแนวทางที่เราใช้ในการประเมินและจัดการความเสี่ยง

    7.   นิยามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการใหม่

    8.   เปลี่ยนแปลงคณะทำงาน

    9.   สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการเดินทางในเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะของเขา

   10.  เพิ่มโอกาสเพื่อสร้างชีวิตที่ไกลไปกว่าความเจ็บป่วย

 

 

            จากงานที่ทำ เราจึงไม่ประหลาดใจว่า ดร.จูลี่ เร็ปเปอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่หายใจเข้าออกเป็นการคืนสู่สุขภาวะ งานของเธอมีตั้งแต่บุคคล องค์กร ระดับชาติและนานาชาติ ไม่เพียงเพื่อตัวเธอเอง แต่คนทั่วโลกที่มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน:

บุคคล/องค์กรสำคัญ:

frontpage: