นิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต

-A +A

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวช
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่กับปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช
3. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนศักยภาพผู้อยู่กับปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช
4. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อยู่กับโรคจิตเวช

บรรณาธิการ  พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
กองบรรณาธิการ  กฤติกา เสนาแพทย์, พรทิพย์ ปรีชาชาญพาณิชย์
ศิลปกรรม  ปฐม จตุรพิธพรพงษ์
ผู้ประสานงานและสมาชิกสัมพันธ์  กฤติกา เสนาแพทย์
เหรัญญิก  สมบูรณ์ ชั่งโต

สมัครสมาชิก กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล และส่งแฟกซ์มาที่ 02-526-7927

 

 

 

 

ปีที่
16

ฉบับที่ 62

ฉบับที่ 63

ฉบับที่ 64
 
ปีที่
15
ฉบับที่ 58
ฉบับที่ 59

ฉบับที่ 60

ฉบับที่ 61
ปีที่
14
ฉบับที่ 56
ฉบับที่ 57
   

 

 

เลือกฉบับนิตยสาร