สมาคมสายใยครอบครัว

-A +A

สมาคมสายใยครอบครัว
Thai Familylink Association
 

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเวช และเสริมพลังแก่ผู้อยู่กับโรคจิตเวช

พันธกิจ
1. ให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชและชุมชน
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมพลังผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล
3. พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร

>> ข้อบังคับสมาคม <<

ความเป็นมาของสายใยครอบครัว
พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์
บิดาสายใยครอบครัว
ดร.มาร์คัส ชิว

 

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสมาคมสายใยครอบครัว

1. การอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว

          เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะตลอดจนแนวคิด ทัศนคติที่สร้างสรรค์ ในการรับมือกับโรคจิตเวช โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์ ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 8 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 9:00-12:00 น.  >>รายละเอียดหลักสูตร

  

2. ศูนย์กิจกรรมสายใยครอบครัว

          เป็นชุมชนเชิงความสัมพันธ์ที่ให้โอกาสและที่ทางแก่ผู้ป่วยจิตเวชอาการทุเลาได้เติบโต พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี การออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และทักษะชีวิต โดยวิทยากรล้วนเป็นอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่หายแล้ว หรือผู้มีใจเป็นกุศล ศูนย์กิจกรรมสายใยครอบครัวเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า อีกทั้งผู้ดูแลยังได้มาพบปะ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจกันและกัน

 

3. เผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน โดยการจัดทำสื่อและกิจกรรม ดังนี้

  • การจัดกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

           - โครงการประกวนหนังสั้น ไม่บ้า อวอร์ด

           - โครงการเปิดบ้านตามหา "น"

           - โครงการร้อยเรื่องราว ล้านเรื่องเล่า

 

  • โครงการสายใยสู่ชุมชน (เดิมชื่อสามประสาน) มีคณะทำงานคือ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และนักวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช การช่วยเหลือ การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

  • การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
  • การจัดทำเว็บไซต์ www.thaifamilylink.net
  • การไปเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาต่างๆ
  • ให้ความรู้และแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่มาดูงานที่สมาคมฯ

 

4. การเป็นปากเป็นเสียงของผู้อยู่กับโรคจิตเวช

          เรียกร้องให้แรงงานที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมของโครงการ Share to Care

          สื่อสารให้ผู้กำหนดและดำเนินการตามนโยบาย ทราบถึงความสำคัญของโรคจิตเวช และประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเชิงรุก เช่น ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองหลักๆ

 

5. การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้มีความสนใจ หรือมีประสบการณ์ร่วมกัน

  • ชมรมเพื่อนไบโพลาร์ (Bipolar Friend Club) เป็นการรวมกลุ่มผู้ป่วยไบโพลาร์ ญาติ เพื่อน และผู้ดูแลได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับโรคไบโพลาร์ เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ไปสู่สังคมให้กว้างขวางขึ้น
  • ชมรมส่องแสง (เดิมชื่อชมรมผู้เอาชนะโรคซึมเศร้า) เป็นการรวมกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อส่งเสริมกำลังใจและศักยภาพ ให้ฟื้นคืนมาสู่การดำเนินชีวิตที่มีคุณค่า
  • ชมรมศิลปะ ผู้ป่วยที่มีทักษะและความสามารถทางการวาดภาพ รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
  • วงดนตรีฟรีแลนด์ แบนด์ ผู้ป่วยจิตเวชที่ชอบการเล่นดนตรี การร้องเพลง รวมตัวเป็นวงดนตรี ฝึกฝนการมีวินัย พัฒนาทักษะการเล่นดนตรีเป็นวง

 

6. กลุ่มสานสายใย  เป็นกลุ่มของพ่อแม่ ผู้ปกครองของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อประคับประคอง เติมกำลังใจให้กันและกัน เป็นกำลังหนุนให้สมาคมฯ เพื่อจัดกิจกรรมบริการที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของสมาชิก

7. โครงการแสงสว่างในชีวิตผู้ป่วยจิตเวช  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการใช้ทรัพยากรภายในผู้ป่วยให้มีคุณค่าในการดำเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการเจ้าสัวน้อย