รู้สิทธิผู้ป่วยจิตเวช | สมาคมสายใยครอบครัว

รู้สิทธิผู้ป่วยจิตเวช

-A +A

           ผู้ป่วยจิตเวชกับการทำงานฉบับนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชอันพึงมี ทำให้ได้รับการคุ้มครองและการรักษาพยาบาลที่ดีเท่าเทียมสิทธิของผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลงานของการเรียกร้องสิทธิของเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวชและบุคลากรวิชาชีพ เนื่องจากผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชและประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติด้านลบต่อผู้มีความผิดปกติทางจิต ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

  • การศึกษาสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย จะเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง และสังคม รวมไปถึงช่วงเวลาที่ผู้ป่วยต้องอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีความ หรือภายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีอาญา  การรับรู้สิทธิผู้ป่วยจิตเวชจะทำให้ได้รับการบำบัดที่ถูกต้อง มากกว่าการลงโทษทางสังคมหรือทางกฎหมาย ตัวอย่างสิทธิ ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคมประกันสุขภาพและระบบอื่นๆ ของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ยกตัวอย่าง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ตัดสินใจให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่มีเงื่อนไขในสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
  • ผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้จดทะเบียนคนพิการ (ท74) แล้วมีสิทธิได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การตรวจ การควบคุมโรค ป้องกันโรค การวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลอื่นๆ โดยสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ
  • ผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้จดทะเบียนคนพิการ (ท74) แล้วมีสิทธิได้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ เฉพาะสำหรับคนพิการ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งนี้กรณีการเข้ารับบริการข้ามจังหวัด หน่วยบริการสามารถเรียกเก็บบริการสาธารณสุขได้จากกองทุนค่าใช้จ่ายสูงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย เกี่ยวกับการบำบัดรักษา จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย เว้นแต่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตมีภาวะอันตรายหรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา และขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษา
  • ผู้ป่วยจิตเวชทางคดี ผู้ป่วยที่ได้กระทำความผิดอาญา หากพบว่าเป็นผู้ซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้คดีได้ พนักงานสอบสวนจะส่งตัวให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยและทำการบำบัดรักษาก่อน จนกว่าจะดำเนินการต่อทางคดีได้

 

ที่มา:

คอลัมน์:

ผู้เขียน: