Tag: รักษามะเร็ง

WHO เผย มีผู้ป่วยใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งถึง 18 ล้านคนทั่วโลก

WHO เผย มีผู้ป่วยใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งถึง 18 ล้านคนทั่วโลก

WHO เผย มีผู้ป่วยใหม่ที่ต้องรักษามะเร็งถึง 18 ล้านคนทั่วโลก             องค์การอนามัยโลก WHO เผยรายงานผู้ป่วย ที่ต้องรักษามะเร็งทั่วโลกประจำปี 2018 พบว่า ตัวเลขของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 18 ล้านคน และจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9.6 ล้านคนภายในปีนี้ นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็งรายใหม่ จำนวนเกือบครึ่งและตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกินครึ่งหนึ่งนั้น ล้วนอยู่ในทวีปเอเชีย ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกยังเผยอีกว่า ในปี 2040 จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มมากถึง 29.3 ล้านคน พร้อมกับอัตราการเสียชีวิตเพิ่มพุ่งสูงขึ้นเป็น 16.3 ล้านคน ขอมูลที่น่าสนใจ จากรายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็ง ขององค์การอนามัยโลก รายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็ง ที่ถูกจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก มีความครอบคลุม…

Read More »