Home » พลังชีวิต

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง

งานวิจัยเผย ชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เมื่อลดความคาดหวัง ผลงานวิจัยของ Dr. James McNulty ว่าที่นักจิตวิทยา จาก Florida State University ในประเทศสหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของชีวิตคู่หลังแต่งงานใหม่จำนวน 135 คู่ โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 25-26 ปี และมีรายได้รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1400000 บาทต่อปี ผลงานวิจัยชิ้นนี้เน้นไปในเรื่อง “ชีวิตคู่แต่งงาน ควรคาดหวังชีวิตหลังแต่งงานให้น้อยลงหรือไม่?” ซึ่งผลวิจัยชิ้นนี้ ถูกตีพิมพ์ลงในวารวิทยาศาสตร์ Personality and Social Psychology Bulletin โดยมีเนื้อหาระบุว่า คู่แต่งงานที่คาดหวังถึงชีวิตคู่ของตนไว้สูง จะทำให้รู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงาน ผิดกับผู้ที่คาดหวังปานกลางถึงน้อย ที่พบว่ามีความสุขมากกว่าอย่างชัดเจน ตั้งความคาดหวังไว้ต่ำมากเท่าไร…

Read More »