Home » ผู้สูงวัย

นอเวย์ เป็นประเทศที่ดูแลผู้สูงวัย ดีที่สุดในโลก

นอเวย์ เป็นประเทศที่ดูแลผู้สูงวัย ดีที่สุดในโลก

นอเวย์ เป็นประเทศที่ดูแลผู้สูงวัย ดีที่สุดในโลก             จากผลสำรวจในเรื่องคุณภาพชีวิตจองผู้คนจาก 96 ประเทศทั่วโลก ค้นพบว่า ประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตอยู่ของผู้สูงวัย ได้แก่ นอเวย์ โดยผลสำรวจชิ้นนี้เป็นของ Help Age International ที่ถูกนำมาเผยแพร่เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุสากล” สำหรับผลสำรวจชิ้นนี้ จะทำการตรวจสอบว่ามีที่ไหนบ้าง ที่มีความเมหาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้รายงายยังได้ระบุด้วยว่า อีก 30 ปีข้างหน้า หรือในปี 2593 ประชากรทั่วโลกในวัย 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มจำนวนกว่า 21% จากจำนวนประชาการทั้งหมด “ผลสำรวจชิ้นนี้ วัดความน่าอยู่อาศัยจากดัชนี 4 ด้าน…

Read More »