Home » ป่วยจิตเวช

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว ในคนปกติก็ต้องมีการขึ้นลงของอารมณ์ มากบ้างน้อยบ้างตามนิสัย แล้วเมื่อไหร่จึงเรียกว่าผิดปกติหรือเป็นโรค การจะบอกว่าป่วยแน่นอนต้องใช้เกณฑ์การวินิจฉัยจากแพทย์ แต่คนทั่วไปควรนึกถึงโรคอารมณ์สองขั้วและไปปรึกษาแพทย์เมื่อ มีการขึ้นลงของอารมณ์มากกว่าคนทั่วไป หรือมากกว่าปกติของคนนั้น เป็นเวลาติดต่อกันนาน 4-7 วัน มีความผิดปกติของการกินการนอนร่วมด้วย เกิดผลกระทบต่อการทำงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง   โรคอารมณ์สองขั้วเป็นความผิดปกติทางสมอง มิได้เกิดจากจิตใจอ่อนแอหรือคิดมาก พบอาการครั้งแรกในช่วงวัยรุ่น 15-24 ปี ในวัยรุ่นระยะแรกผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการโรคจิตเหมือนกับเป็นโรคจิตเภทได้ พบว่าเมื่อติดตามเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจฉัยตอนแรกว่าเป็นโรคจิตเภทไปร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีอาการของโรคที่แท้จริงคือ โรคอารมณ์สองขั้วตามมาภายหลัง  ผู้สูงอายุจะมีอัตราการพบโรคนี้ต่ำกว่าในวัยหนุ่มสาว 1.4 เท่า หญิงและชายมีโอกาสพบเท่ากันที่ร้อยละ 1 ปัจจุบันคาดว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไบโพลาร์อย่างน้อย 1 ล้านคน  ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคอารมณ์สองขั้วทำให้เกิดการสูญเสียเป็นอันดับ 6 ของโลก…

Read More »